ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ЗБУТ ОБУЧЕНИЯЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННИЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛНИЗБУТ ОБУЧЕНИЯ НА МЯСТОЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙНЗБУТ ОБУЧЕНИЯ СОФИЯ

Обучение за работа в ограничени пространства – дистанционно, онлайн и на място

Обучение за работа в ограничени пространства – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата – дистанционно, онлайн и на място!

Уважаеми работодатели, моля Ви никога не збравяйте

Законът за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ и произтичащите от него наредби поставят пред Вас все по-нови и нарастващи по обем специфични изисквания, съобразени със законодателството на Европейския съюз ЕС и насочени към опазване здравето и повишаване работоспособността на Вашите работници и служители.

Познавайки в детайли трудовото законодателство, ние ще Ви помогнем да осигурите и поддържате здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ във Вашата фирма, в съответствие с всички актуални нормативни актове.

Ние можем да бъдем полезни, когато:

 • Вие се нуждаете от организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
 • Вие се нуждаете от изготвяне на оценка на риска на работните места;
 • Вие се нуждаете от обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вие се нуждаете от измерване на факторите на работната среда;
 • Вие се нуждаете от консултации при изготвянето на документи, правила, заповеди и др., свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
 • Вие се нуждаете от трудовоправни консултации

За да отговорите изцяло и в срок на всички предизвикателства в областта на здравословните и безопасни условия на труд, нашата фирма има удоволствието да Ви предложи множество обучения свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Предлагаме Ви всякакви варианти за провеждането им:

 • На място в наша учебна зала, отговаряща на всички изисквания;
 • На място във Ваша учебна зала;
 • Дистанционно / онлайн обучение, което ще спести доста разходи и време на Вашата фирма, но същевременно ще осигури всички необходими знания на обучавания;
 • Индивидуално или групово обучение, съобразено с Вашите изисквания;
 • Други варианти – моля пишете ни или ни се обадете на посочените контакти.

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

работа в ограничени пространства
работа в ограничени пространства

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от сайта на експертите по здравословни и безопасни условия на труд zbutinfo.com

Обучение за работа в ограничени пространства – съгласно чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

„Ограничено пространство“ е всяко място (шахта, камера, резервоар, кладенец, закрит канал, тръбопровод, колектор, силоз и др.), в което поради затворения му характер се появява предвидима опасност.

Съгласно НАРЕДБА № 7 от 23 септември 1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите при работа в ограничени пространства, и да предприеме съответни организационни и технически мероприятия за безопасност и защита на работещите.

Основните теми на нашето обучение на работници и служители, които ще извършват работа в ограничени пространства, са следните:

 1. Нормативни актове, регламентиращи работата в ограничени (затворени) пространства. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите при работа в ограничени (затворени) пространства. Източници на риск за здравето и живота на работещите.
 2. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд при работа в ограничени (затворени) пространства. Необходима документация.
 3. Организационни и технически мероприятия за безопасност на трудовата дейност в ограничени (затворени) пространства. Оборудване и инструменти, знаци и сигнали, табели и ограждения. Добри практики по безопасност и здраве при работа в ограничени (затворени) пространства

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение за работа в ограничени пространства е по споразумение. Тя е в зависимост от броя на обучаваните и мястото на провеждане.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Полезно видео за работа в ограничени пространства – Total Safety Confined Space, може да видите тук

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук

Най-важните и задължителни обучения от които са със следните теми:

Обучение за ръчна работа с тежести – дистанционно, онлайн и на място

Обучение за ергономичност на работното място

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот

Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения

Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд

Обучение на лицата за инструктажи във фирмата

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

За връзка с нас, може да използвате и следната форма за контакт:

[contact-form][contact-field label=’Име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Коментар:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]