ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ЗБУТ ОБУЧЕНИЯЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННИЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛНИЗБУТ ОБУЧЕНИЯ НА МЯСТОЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙНЗБУТ ОБУЧЕНИЯ СОФИЯ

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата! 

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

Обучение на работници заети в дейност
Обучение на работници заети в дейност

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ ЗАЕТИ В ДЕЙНОСТ, КОЯТО СЪЗДАВА ОПАСНОСТ ЗА ТЯХНОТО ИЛИ НА ДРУГИ ЛИЦА ЗДРАВЕ И ЖИВОТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот съгласно чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Изисквания за извършване на обучения на работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот (дейности с повишена опасност – ДПО), има в повечето наредби за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при експозиция на вредни фактори, като шум, вибрации, азбест, биологични агенти, канцерогени и мутагени, химични агенти, при потенциален риск от експлозивна атмосфера и т.н.

Например:

 1. Съгласно чл. 7, т. 4 и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ на работещите при рискове свързани с експозиция на шум (обн., ДВ, бр. 70 от 2005 г.) работодателят е длъжен при експозиция на шум да осигури на работещите обучение за правилно и безопасно използване на работното оборудване в съответствие със ЗЗБУТ. Обучението включва посочени 8 теми в чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6.
 2. Съгласно т. 7 от Приложение № 1 към Наредба № 9 от 2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при експлоатация и поддръжка на ВиК системи, „на лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство, преминават първоначално и ежегодно обучение за работа в ограничени пространства”.

Друго изискване за обучение по безопасност и здраве при работа в същата наредба има в т. 3 от Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3: „работещи те с газ хлор ежегодно преминават обучение и изпит за безопасна работа с него. Съгласно т. 4 от същото приложение „не се допускат неупълномощени и необучени лица в хлораторните помещения и в складовете за хлор или други химични вещества и препарати за дезинфекция”.

 1. При работа с експозиция на биологични агенти работодателят е длъжен да осигури на работещите и/или техните представители обучение и инструктаж по посочената тематика (чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4 от 2002 г.). Обучението следва да се извършва при започване на работа и при необходимост може да се повтаря периодично.

Подобно изискване за обучение е предвидено и за работещите с канцерогени и мутагени.

 1. Специално изискване за обучение има за работещите с азбест. Съгласно чл. 18 от Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работата, работодателят е длъжен да осигури обучение на тези работещи по определена тематика. Обучението е периодично и се провежда преди започване на работа и след това на всеки 3 години. На преминалите обучението се издава удостоверение по образец, приложен в наредбата.
 2. На работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера работодателят е задължен да осигури подходящо и достатъчно обучение за предпазване от експлозия (чл. 13 от Наредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера).

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основната цел на провежданото от нас обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот:

 1. да опреснят познанията си;
 2. да се повиши ефективността на работата им и развитието на личните им умения;
 3. да се запознаят с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
 4. да усъвършенстват формите си за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

Основните теми на нашето обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот:

 1. Нормативна уредба за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на дейности с повишена опасност (ДПО).
 2. Управление на рисковете при извършване на ДПО, вкл. при използване на химични вещества и смеси на територията на предприятието.
 3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовите процеси с повишена опасност.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот е по споразумение в зависимост от броя на обучаваните и мястото на провеждане.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук

За връзка с нас, може да използвате и следната форма за контакт:

[contact-form][contact-field label=’Име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Коментар:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]