ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ЗБУТ ОБУЧЕНИЯЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННИЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛНИЗБУТ ОБУЧЕНИЯ НА МЯСТОЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙНЗБУТ ОБУЧЕНИЯ СОФИЯ

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси!

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

Обучение на длъжностните лица
Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

По смисъла на Кодекса на труда „Длъжностно лице“ е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.

Следователно на това обучение на длъжностните лица подлежат:

– ръководителя на предприятието, ако е назначен по трудов договор от работодателя,

– ръководителите на всички нива и

– специалистите във функционалните и обслужващите звена на предприятието.

Когато чрез подходящо обучение ръководителите се запознават със специфичните въпроси за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, добрите български и европейски практики по здраве и безопасност при работа ще станат ежедневие и българският бизнес ще бъде все по-конкурентоспособен и авторитетен на европейския пазар.

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 2 години и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основните теми, залегнали в обучението на длъжностните лица, са:

 1. Ролята на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в предприятието, за осигуряване на здраве и безопасност, производителност и качество в ръководените от тях структури;
 2. Права, задължения и отговорности на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в предприятието, за осигуряване на ЗБУТ;
 3. Ефективни начини за осъществяване на вътрешнофирмен контрол по ЗБУТ;
 4. Подходи и добри практики за управление на здравето и безопасността при работа;
 5. Специфична тема в зависимост от условията на труд в предприятието.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение на длъжностните лица е по споразумение в зависимост от броя на обучаваните и мястото на провеждане.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!