ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

ЗБУТ ОБУЧЕНИЯЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННИЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛНИЗБУТ ОБУЧЕНИЯ НА МЯСТОЗБУТ ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙНЗБУТ ОБУЧЕНИЯ СОФИЯ

Обучение за ергономичност на работното място

Обучение за ергономичност на работното място – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!

Уважаеми работодатели, моля Ви никога не збравяйте

Законът за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ и произтичащите от него наредби поставят пред Вас все по-нови и нарастващи по обем специфични изисквания, съобразени със законодателството на Европейския съюз ЕС и насочени към опазване здравето и повишаване работоспособността на Вашите работници и служители.

Ние сме част от сайта на експертите по здравословни и безопасни условия на труд – zbutinfo.com

Познавайки в детайли трудовото законодателство, ние ще Ви помогнем да осигурите и поддържате здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ във Вашата фирма, в съответствие с всички актуални нормативни актове.

Ние можем да бъдем полезни, когато:

 • Вие се нуждаете от организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
 • Вие се нуждаете от изготвяне на оценка на риска на работните места;
 • Вие се нуждаете от обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Вие се нуждаете от измерване на факторите на работната среда;
 • Вие се нуждаете от консултации при изготвянето на документи, правила, заповеди и др., свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
 • Вие се нуждаете от трудовоправни консултации

За да отговорите изцяло и в срок на всички предизвикателства в областта на здравословните и безопасни условия на труд, нашата фирма има удоволствието да Ви предложи множество обучения свързани със здравословните и безопасни условия на труд.

Предлагаме Ви всякакви варианти за провеждането им:

 • На място в наша учебна зала, отговаряща на всички изисквания;
 • На място във Ваша учебна зала;
 • Дистанционно / онлайн обучение, което ще спести доста разходи и време на Вашата фирма, но същевременно ще осигури всички необходими знания на обучавания;
 • Индивидуално или групово обучение, съобразено с Вашите изисквания;
 • Други варианти – моля пишете ни или ни се обадете на посочените контакти.

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

обучение за ергономичност на работното място
Обучение за ергономичност на работното място

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕРГОНОМИЧНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от сайта на експертите по здравословни и безопасни условия на труд – zbutinfo.com

Обучение за ергономичност на работното място – съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно НАРЕДБА № 7 от 23 септември 1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване:

– организацията на работа, размерите и подреждането на работното място трябва да се съобразяват с физиологичните и ергономичните изисквания за осигуряване на нормално протичане на работния процес и за отстраняване или намаляване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност, а

работното място трябва да се оформя в съответствие с ергономичните изисквания и с антропометричните характеристики на работещите. 

Спазването на ергономичните изисквания гарантира на работодателя не само производителност, здраве и безопасност при работа в предприятието, но се създават условия и за:

 • удовлетвореност;
 • мотивираност;
 • активност;
 • трайно желание за професионално развитие на работещите лица.

Постига се крайната цел на ергономията – производствена, социална и личностна ефективност от всяка трудова дейност.

Ергономията – като интердисциплинарна наука за труда, може да осигури оптимизация и хуманизация на всеки съвременен трудов процес. 

Основните теми на нашето обучение за ергономичност на работното място са насочени към длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, и са следните:

 1. Понятие за ергономия и ергономичност.
 2. Нормативни изисквания за ергономичност на организацията на работата, на работното място и на работното оборудване като елемент на здравословните и безопасни условия на труд.
 3. Ергономичен анализ и оценка на работните места. Класификационни признаци на работното място. Характеристика на компонентите на работното място. Психофизиологична структура на трудовата дейност. Анализ на реакциите на работещия на работната среда.
 4. Ергономична оценка и оптимизиране на работното място.
 5. Практическо упражнение за ергономично оптимизиране на работните места в конкретното предприятие.

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година. То е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение за ергономичност на работното място е по споразумение. И е в зависимост от броя на обучаваните и мястото на провеждане.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Полезно видео за ергономична работа с лаптоп – Laptop Ergonomics, може да видите тук

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук

Най-важните и задължителни обучения от които са със следните теми:

Обучение за работа в ограничени пространства – дистанционно, онлайн и на място

Обучение за ръчна работа с тежести – дистанционно, онлайн и на място

Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот

Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения

Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд

Обучение на лицата за инструктажи във фирмата

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

За връзка с нас, може да използвате и следната форма за контакт:

[contact-form][contact-field label=’Име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Коментар:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]