ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на лицата за инструктаж във фирмата

Обучение на лицата за инструктаж във фирмата! 

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

Обучение на лицата за инструктаж
Обучение на лицата за инструктаж

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА ЗА ИНСТРУКТАЖ?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Обучение на лицата за инструктаж по безопасност и здраве при работа съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. инструктажите в предприятието се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск.

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основната цел на обучението е лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по БЗР, да осъзнаят много добре тяхната превантивна роля и правилното им провеждане, както и важното правно значение на инструктажите за работодателя при трудови спорове и злополуки.

Основните теми на провежданото от нас обучение на лицата за инструктаж са:

 1. Значение на инструктажитепо БЗР за работодателя;
 2. Значение на инструктажитеза осигуряване на ЗБУТ на работещите;
 3. Съдържание на програмите за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при
  работа – специфични въпроси, свързани с пожарната и аварийната безопасност, със защитата
  при бедствия, с безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност,
  при изпълнение на дейности с повишена опасност и за функциониране на Системата за
  управление на здравето и безопасността при работа.
 4. Задължителни обучения, съпътстващи инструктажите.
 5. Контрол и оценка на ефективността и ефикасността при провеждане на инструктажите.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение на лицата за инструктаж е по споразумение в зависимост от броя на обучаваните и мястото на провеждане.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук