ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд! 

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

Обучение на длъжностните лица по чл 24
Обучение на длъжностните лица по чл 24

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ 24 НА ЗЗБУТ – ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Обучение на длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ „за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба”.

Посочените „длъжностни лица” могат да бъдат назначени по трудов договор на една от следните длъжности съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите:

– Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд;

– Експерт, здравословни и безопасни условия при работа;

– Специалист, здравословни и безопасни условия при работа;

– Длъжностно лице по безопасност и здраве;

– Инспектор, здраве и безопасност при работа.

В голямо предприятие с рискови процеси може да бъде създадена  „специализирана служба” (отдел, дирекция, сектор) за безопасност и здраве при работа

Ръководителят на работодателя може да избере да сключи втори трудов договор с работник или служител от същото предприятие (по чл. 110 от КТ) или от друго предприятие (по чл. 111 от КТ), по който лицето да изпълнява функциите на орган за безопасност и здраве при работа в предприятието.

Възможно е и ръководителят да въз­ло­жи изпълнението на фун­к­ци­и­те на ор­ган за бе­зо­пас­ност и здра­ве при ра­бо­та ка­то до­пъл­ни­тел­но за­дъл­же­ние на определено от него длъж­нос­т­но ли­це и то да съв­мес­тя­ва две длъж­нос­ти. Нап­ри­мер те­зи фун­к­ции мо­же да се из­пъл­ня­ват от тех­но­ло­га в мал­ко пред­п­ри­я­тие. На прак­ти­ка то­ва става със за­по­вед на ра­бо­то­да­те­ля, с която изпълнението на фун­к­ци­и­те на ор­ган за бе­зо­пас­ност и здра­ве при ра­бо­та се възлага на ли­це­то (ка­то бъ­де ко­ри­ги­ра­на длъж­нос­т­на­та му ха­рак­те­рис­ти­ка), оп­ре­де­ля се не­об­хо­ди­мо­то вре­ме за из­пъл­не­ние на въз­ло­же­ни­те му за­да­чи (в рам­ки­те на нор­мал­но­то ра­бот­но вре­ме) и евен­ту­ал­но­то уве­ли­че­ние на тру­до­во­то му въз­наг­раж­де­ние.

Когато работодателят е физическо лице, той може сам да изпълнява функциите на орган за безопасност и здраве при работа.

Функциите и задачите на изброените длъжностните лица и на специализираните служби са определени с Наредба № 3 от 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основната цел на обучението е длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ да работят все по-ефективно и ефикасно за осигуряване на ЗБУТ във фирмата.

Основни теми на организираното от нас обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ са:

 1. Организация на трудовата дейност в предприятието без злополуки и професионални болести;
 2. Нововъзникващи вредни фактори за здравето и безопасността на работещите и подходи за идентифициране и превенция.
 3. Начини за подобряване на оценката и анализа на професионалните рискове и условията на труд.
 4. Превантивни мерки за защита и промоция на здравето. Практически подходи за осигуряване на здравето във фирмата.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ е по споразумение в зависимост от броя на обучаваните и мястото на провеждане.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!