ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ в София

Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд в наш учебен център в София! 

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ
длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ 24 НА ЗЗБУТ – ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Обучение на длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ „за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба”.

Посочените „длъжностни лица” могат да бъдат назначени по трудов договор на една от следните длъжности съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите:

– Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд;

– Експерт, здравословни и безопасни условия при работа;

– Специалист, здравословни и безопасни условия при работа;

– Длъжностно лице по безопасност и здраве;

– Инспектор, здраве и безопасност при работа.

В голямо предприятие с рискови процеси може да бъде създадена  „специализирана служба” (отдел, дирекция, сектор) за безопасност и здраве при работа

Ръководителят на работодателя може да избере да сключи втори трудов договор с работник или служител от същото предприятие (по чл. 110 от КТ) или от друго предприятие (по чл. 111 от КТ), по който лицето да изпълнява функциите на орган за безопасност и здраве при работа в предприятието.

Възможно е и ръководителят да въз­ло­жи изпълнението на фун­к­ци­и­те на ор­ган за бе­зо­пас­ност и здра­ве при ра­бо­та ка­то до­пъл­ни­тел­но за­дъл­же­ние на определено от него длъж­нос­т­но ли­це и то да съв­мес­тя­ва две длъж­нос­ти. Нап­ри­мер те­зи фун­к­ции мо­же да се из­пъл­ня­ват от тех­но­ло­га в мал­ко пред­п­ри­я­тие. На прак­ти­ка то­ва става със за­по­вед на ра­бо­то­да­те­ля, с която изпълнението на фун­к­ци­и­те на ор­ган за бе­зо­пас­ност и здра­ве при ра­бо­та се възлага на ли­це­то (ка­то бъ­де ко­ри­ги­ра­на длъж­нос­т­на­та му ха­рак­те­рис­ти­ка), оп­ре­де­ля се не­об­хо­ди­мо­то вре­ме за из­пъл­не­ние на въз­ло­же­ни­те му за­да­чи (в рам­ки­те на нор­мал­но­то ра­бот­но вре­ме) и евен­ту­ал­но­то уве­ли­че­ние на тру­до­во­то му въз­наг­раж­де­ние.

Когато работодателят е физическо лице, той може сам да изпълнява функциите на орган за безопасност и здраве при работа.

Функциите и задачите на изброените длъжностните лица и на специализираните служби са определени с Наредба № 3 от 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основната цел на обучението е длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ да работят все по-ефективно и ефикасно за осигуряване на ЗБУТ във фирмата.

Основни теми на организираното от нас обучение в София на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ са:

 1. Организация на трудовата дейност в предприятието без злополуки и професионални болести;
 2. Нововъзникващи вредни фактори за здравето и безопасността на работещите и подходи за идентифициране и превенция.
 3. Начини за подобряване на оценката и анализа на професионалните рискове и условията на труд.
 4. Превантивни мерки за защита и промоция на здравето. Практически подходи за осигуряване на здравето във фирмата.
 5. Индивидуални теми и въпроси.

На участниците в организираното от нас обучение в София на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение в наш учебен център в София на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ е по споразумение в зависимост от броя на обучаваните.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук