ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на място на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

Обучение на място на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси!

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

Обучение на място на длъжностните лица
Обучение на място на длъжностните лица

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ НА МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Обучение на място на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

По смисъла на Кодекса на труда „Длъжностно лице“ е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.

Следователно на това обучение на длъжностните лица подлежат:

– ръководителя на предприятието, ако е назначен по трудов договор от работодателя,

– ръководителите на всички нива и

– специалистите във функционалните и обслужващите звена на предприятието.

Когато чрез подходящо обучение ръководителите се запознават със специфичните въпроси за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, добрите български и европейски практики по здраве и безопасност при работа ще станат ежедневие и българският бизнес ще бъде все по-конкурентоспособен и авторитетен на европейския пазар.

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 2 години и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основните теми, залегнали в нашето обучение на място на длъжностните лица, са:

 1. Ролята на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в предприятието, за осигуряване на здраве и безопасност, производителност и качество в ръководените от тях структури;
 2. Права, задължения и отговорности на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси в предприятието, за осигуряване на ЗБУТ;
 3. Ефективни начини за осъществяване на вътрешнофирмен контрол по ЗБУТ;
 4. Подходи и добри практики за управление на здравето и безопасността при работа;
 5. Специфична тема в зависимост от условията на труд в предприятието.
 6. Индивидуални теми и въпроси.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение на място на длъжностните лица е по споразумение в зависимост от броя на обучаваните и мястото на провеждане.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук