ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на място за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения

Обучение на място за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения във фирмата! 

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

обучение на място за правоспособност на работниците и служителите
обучение на място за правоспособност на работниците и служителите

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТАТА НА КОИТО Е СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Обучение на място за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения по безопасност и здраве при работа съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от наредбата на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провеждат съгласно изискванията на съответните нормативни актове и то се отнася например за длъжностните лица, които са отговорни за безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност (СПО), за електрокаристи; оксиженисти и заварчици, за кранисти, оператори на котли, лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления (прикачвачи) и др.

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основната цел на провежданото от нас обучение на място за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения:

 1. да опреснят познанията си;
 2. да се повиши ефективността на работата им и развитието на личните им умения;
 3. да се запознаят с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
 4. да усъвършенстват формите си за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

Основните теми на нашето обучение на място за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения:

 1. Изисквания на Закона за техническите изисквания към продуктите за безопасна и безаварийна експлоатация на СПО;
 2. Документация, необходима за експлоатация на СПО – нормативни и вътрешнофирмени актове;
 3. Изисквания за водене на документацията, свързана със СПО, и задълженията на отговорните лица за безаварийна експлоатация на СПО;
 4. Ситуации, налагащи спирането на СПО;
 5. Ред и начини за поддръжка и за извършване на технически надзор на СПО;
 6. Необходими знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа. Действия за предотвратяване на корозията;
 7. Включване на аварийните ситуации със СПО в аварийния план на предприятието;
 8. Изпит за проверка на знаният.

Най-честите СПО, обект на обученията, са следните:

– повдигателни съоръжения;

– парни и водогрейни котли;

– съдове под налягане;

– съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и за втечнени въглеводороди.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение на място за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения е по споразумение в зависимост от броя на обучаваните.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук

За връзка с нас, може да използвате и следната форма за контакт:

[contact-form][contact-field label=’Име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Коментар:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]