ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Индивидуално обучение за опасни дейности

Индивидуално обучение за опасни дейности на работници, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата! 

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

Индивидуално обучение за опасни дейности на работници
Индивидуално обучение за опасни дейности на работници

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПАСНИ ДЕЙНОСТИ НА РАБОТНИЦИ, КОИТО СЪЗДАВАТ ОПАСНОСТ ЗА ТЯХНОТО ИЛИ НА ДРУГИ ЛИЦА ЗДРАВЕ И ЖИВОТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Индивидуално обучение за опасни дейности на работници, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот – съгласно чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Изисквания за извършване на обучения на работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот (дейности с повишена опасност – ДПО), има в повечето наредби за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при експозиция на вредни фактори, като шум, вибрации, азбест, биологични агенти, канцерогени и мутагени, химични агенти, при потенциален риск от експлозивна атмосфера и т.н.

Например:

 1. Съгласно чл. 7, т. 4 и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ на работещите при рискове свързани с експозиция на шум (обн., ДВ, бр. 70 от 2005 г.) работодателят е длъжен при експозиция на шум да осигури на работещите обучение за правилно и безопасно използване на работното оборудване в съответствие със ЗЗБУТ. Обучението включва посочени 8 теми в чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6.
 2. Съгласно т. 7 от Приложение № 1 към Наредба № 9 от 2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при експлоатация и поддръжка на ВиК системи, „на лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство, преминават първоначално и ежегодно обучение за работа в ограничени пространства”.

Друго изискване за обучение по безопасност и здраве при работа в същата наредба има в т. 3 от Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3: „работещи те с газ хлор ежегодно преминават обучение и изпит за безопасна работа с него. Съгласно т. 4 от същото приложение „не се допускат неупълномощени и необучени лица в хлораторните помещения и в складовете за хлор или други химични вещества и препарати за дезинфекция”.

 1. При работа с експозиция на биологични агенти работодателят е длъжен да осигури на работещите и/или техните представители обучение и инструктаж по посочената тематика (чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4 от 2002 г.). Обучението следва да се извършва при започване на работа и при необходимост може да се повтаря периодично.

Подобно изискване за обучение е предвидено и за работещите с канцерогени и мутагени.

 1. Специално изискване за обучение има за работещите с азбест. Съгласно чл. 18 от Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работата, работодателят е длъжен да осигури обучение на тези работещи по определена тематика. Обучението е периодично и се провежда преди започване на работа и след това на всеки 3 години. На преминалите обучението се издава удостоверение по образец, приложен в наредбата.
 2. На работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера работодателят е задължен да осигури подходящо и достатъчно обучение за предпазване от експлозия. (чл. 13 от Наредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера).

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основната цел на провежданото от нас индивидуално обучение за опасни дейности на работници, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот е работниците:

 1. да опреснят познанията си;
 2. да се повиши ефективността на работата им и развитието на личните им умения;
 3. да се запознаят с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
 4. да усъвършенстват формите си за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

Основните теми на нашето индивидуално обучение за опасни дейности на работници, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот са:

 1. Нормативна уредба за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на дейности с повишена опасност (ДПО).
 2. Управление на рисковете при извършване на ДПО, вкл. при използване на химични вещества и смеси на територията на предприятието.
 3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовите процеси с повишена опасност.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас индивидуално обучение за опасни дейности на работници, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот е по споразумение в зависимост от броя на обучаваните и мястото на провеждане.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук

За връзка с нас, може да използвате и следната форма за контакт:

[contact-form][contact-field label=’Име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Коментар:’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]