ЗБУТ Обучения онлайн, дистанционни и на място

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на членове на КУТ София

Обучение на членове на КУТ София в наш учебен център! 

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от МТСП, обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.)

Наредбата определя условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

Обучение на членове на КУТ София
Обучение на членове на КУТ София

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КУТ СОФИЯ?

 1. Европейско ниво на компетентност на лекторите
 2. Конкретност и целенасоченост на темите
 3. Нагледност и многожанровост при представяне на темите
 4. Качество на предоставяните материали
 5. Многообразие на провеждане на обученията – на място в предприятието, в наша зала или индивидуално по заявка
 6. Присъственост и доказана полза за обучаваните лица
 7. Възможност да отговорим веднага на поставените ни въпроси
 8. Ние сме част от zbutinfo.com

Обучение на членове на КУТ София по безопасност и здраве при работа съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.

Съгласно чл. 7, ал. 5, т. 3 от наредбата обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.);

Обучението по безопасност и здраве при работа на тези лица се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Основната цел на провежданото от нас обучение на членове на КУТ София е членовете на комитета/групата по условия на труд:

 1. да опреснят на познанията си;
 2. да се повиши ефективността на работата им и развитието на личните им умения;
 3. да се запознаят с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд;
 4. да усъвършенстват на формите си за работа, свързани с осъществяване на дейността им.

Учебната програма е разработена съгласно темите, посочени в чл. 10 от Наредба № 4 на МТСП и МЗ от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, и обхваща националното и европейско законодателство и практика по безопасност и здраве при работа.

Основните теми на нашето обучение на членове на КУТ София са следните:

 1. Значение на дейността на КУТ/ГУТ за работодателя.
 2. Права, задължения и отговорности на членовете на КУТ/ГУТ.
 3. Обхват на дейността на КУТ/ГУТ – неизползвани възможности и ползи за участниците втрудовия процес.
 4. Добри национални и световни практики за ефективна работа на КУТ/ГУТ.

На участниците в обученията се издават поименни удостоверения / сертификати.

Цената на организираното от нас обучение на членове на КУТ София е по споразумение в зависимост от мястото на провеждане на обучението и броя на обучаваните.

За конкретна оферта, моля свържете се с нас!

Всички организирани от нас обучения, може да видите тук